ISSN 1842-4562
Member of DOAJ

Zhao Shuhong

shuhongzhao@126.com

Institute of Accountancy of Henan University, Kaifeng, China
Graduate University, of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China